solar-panel-1393880

เกี่ยวกับเรา

WS-Energy บริษัทในเครือ บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด
www.vatasupply.com

เรามุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างคุ้มค่า และ เต็มประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก Consumer to Prosumer ซึ่งผู้บริโภคจะกลายเป็นผู้ผลิตได้

  เราประกอบธุรกิจพลังงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องงานติดตั้งทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชนขนาดเล็ก และ การพัฒนาค้นหาเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต

พันธกิจ

   เป็นผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการทำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่พลังงานหมุนเวียนอื่น รวมทั้งการขยายไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย

Solar6